ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดอบรมผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดอบรมผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดอบรมผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2564

ยินดีต้อนรับข้าราชการ ช่วยราชการ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

ยินดีต้อนรับข้าราชการ ช่วยราชการ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

ยินดีต้อนรับข้าราชการ ช่วยราชการ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหาร ครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Think globally, act locally.”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหาร ครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Think globally, act locally.”

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหาร ครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “Think globally, act locally.”

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์ทำงาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์ทำงาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกประสบการณ์ทำงาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

ประชาสัมพันธ์ โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RELC ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RELC ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RELC ประจำปี 2564

เอกสารราชการ

เอกสาร

:รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 502 760

:ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ CEFR 2280 2675

:รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง 327 463

:หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 676 760

:รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2584 1804

ลิงค์การศึกษา

วารสาร