ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ. ลงนาม MOU พัฒนาครูระดับมัธยมโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

สพฐ. ลงนาม MOU พัฒนาครูระดับมัธยมโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

สพฐ. ลงนาม MOU พัฒนาครูระดับมัธยมโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สพฐ. ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

การประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร ศบศ. ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้บริหาร ศบศ. ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้บริหาร ศบศ. ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้บริหาร ศบศ. เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ ท่านเลขา กพฐฯ

คณะผู้บริหาร ศบศ. เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ ท่านเลขา กพฐฯ

คณะผู้บริหาร ศบศ. เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่ ท่านเลขา กพฐฯ

เอกสารราชการ

เอกสาร

:รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 772 1047

:ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ CEFR 2484 2937

:รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง 424 594

:หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 888 932

:รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4486 3295

ลิงค์การศึกษา

วารสาร