ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา “Thailand Learning”

เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา “Thailand Learning”

เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา “Thailand Learning”

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรในโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรในโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรในโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพฐ. ลงนาม MOU พัฒนาครูระดับมัธยมโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

สพฐ. ลงนาม MOU พัฒนาครูระดับมัธยมโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

สพฐ. ลงนาม MOU พัฒนาครูระดับมัธยมโดยใช้ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

เอกสารราชการ

เอกสาร

:รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 1036 1306

:ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ CEFR 2645 3121

:รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง 478 659

:หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1043 1030

:รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4825 3628

ลิงค์การศึกษา

วารสาร