เอกสาร

ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563
27 สิงหาคม 2563 758/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
495 ดาวน์โหลด
2 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ CEFR
20 สิงหาคม 2563 2675/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
2280 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2563 463/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
327 ดาวน์โหลด
4 หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9 มิถุนายน 2563 759/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
676 ดาวน์โหลด
5 รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มิถุนายน 2563 1798/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
2569 ดาวน์โหลด
6 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
3 เมษายน 2563 1471/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1186 ดาวน์โหลด
7 การขับเคลื่อน Coding ของ สพฐ.
3 เมษายน 2563 330/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
299 ดาวน์โหลด
8 HRDC-PERSON การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
3 เมษายน 2563 433/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
280 ดาวน์โหลด
9 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2563 562/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
814 ดาวน์โหลด
10 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มีนาคม 2563 236/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
331 ดาวน์โหลด
11 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
6 กุมภาพันธ์ 2563 986/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
646 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)
4 กุมภาพันธ์ 2563 2398/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1861 ดาวน์โหลด
13 หลักสูตร Bootcamp Secondary
27 มกราคม 2563 358/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
351 ดาวน์โหลด
14 หลักสูตร Bootcamp primary
27 มกราคม 2563 294/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
352 ดาวน์โหลด
15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
23 มกราคม 2563 3540/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1801 ดาวน์โหลด
16 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
2 มกราคม 2563 8256/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
7350 ดาวน์โหลด
17 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล
15 ธันวาคม 2562 2973/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
5332 ดาวน์โหลด
18 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 679/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
500 ดาวน์โหลด
19 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับประถมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 467/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
619 ดาวน์โหลด