เอกสาร

ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
3 เมษายน 2563 266/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
303 ดาวน์โหลด
2 การขับเคลื่อน Coding ของ สพฐ.
3 เมษายน 2563 66/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
85 ดาวน์โหลด
3 HRDC-PERSON การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
3 เมษายน 2563 93/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
62 ดาวน์โหลด
4 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2563 98/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
207 ดาวน์โหลด
5 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มีนาคม 2563 57/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
64 ดาวน์โหลด
6 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
6 กุมภาพันธ์ 2563 185/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
107 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)
4 กุมภาพันธ์ 2563 993/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1012 ดาวน์โหลด
8 หลักสูตร Bootcamp Secondary
27 มกราคม 2563 159/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
84 ดาวน์โหลด
9 หลักสูตร Bootcamp primary
27 มกราคม 2563 110/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
66 ดาวน์โหลด
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
23 มกราคม 2563 560/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
326 ดาวน์โหลด
11 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
2 มกราคม 2563 710/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1012 ดาวน์โหลด
12 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล
15 ธันวาคม 2562 1421/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
2181 ดาวน์โหลด
13 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 241/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
115 ดาวน์โหลด
14 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับประถมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 159/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
127 ดาวน์โหลด