เอกสาร

ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563
27 สิงหาคม 2563 603/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
366 ดาวน์โหลด
2 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ CEFR
20 สิงหาคม 2563 2536/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
2191 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2563 415/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
287 ดาวน์โหลด
4 หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9 มิถุนายน 2563 688/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
583 ดาวน์โหลด
5 รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มิถุนายน 2563 658/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
664 ดาวน์โหลด
6 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
3 เมษายน 2563 1397/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1148 ดาวน์โหลด
7 การขับเคลื่อน Coding ของ สพฐ.
3 เมษายน 2563 296/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
278 ดาวน์โหลด
8 HRDC-PERSON การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
3 เมษายน 2563 384/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
259 ดาวน์โหลด
9 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2563 500/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
753 ดาวน์โหลด
10 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มีนาคม 2563 206/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
301 ดาวน์โหลด
11 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
6 กุมภาพันธ์ 2563 819/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
564 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)
4 กุมภาพันธ์ 2563 2276/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1804 ดาวน์โหลด
13 หลักสูตร Bootcamp Secondary
27 มกราคม 2563 337/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
334 ดาวน์โหลด
14 หลักสูตร Bootcamp primary
27 มกราคม 2563 275/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
278 ดาวน์โหลด
15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
23 มกราคม 2563 3127/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1630 ดาวน์โหลด
16 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
2 มกราคม 2563 5626/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
5071 ดาวน์โหลด
17 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล
15 ธันวาคม 2562 2827/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
4898 ดาวน์โหลด
18 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 597/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
459 ดาวน์โหลด
19 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับประถมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 436/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
500 ดาวน์โหลด