เอกสาร

ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2563 158/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
142 ดาวน์โหลด
2 หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9 มิถุนายน 2563 257/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
197 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มิถุนายน 2563 249/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
237 ดาวน์โหลด
4 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
3 เมษายน 2563 861/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
700 ดาวน์โหลด
5 การขับเคลื่อน Coding ของ สพฐ.
3 เมษายน 2563 203/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
202 ดาวน์โหลด
6 HRDC-PERSON การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
3 เมษายน 2563 209/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
135 ดาวน์โหลด
7 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2563 222/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
431 ดาวน์โหลด
8 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มีนาคม 2563 135/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
178 ดาวน์โหลด
9 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
6 กุมภาพันธ์ 2563 370/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
269 ดาวน์โหลด
10 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)
4 กุมภาพันธ์ 2563 1700/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1487 ดาวน์โหลด
11 หลักสูตร Bootcamp Secondary
27 มกราคม 2563 229/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
181 ดาวน์โหลด
12 หลักสูตร Bootcamp primary
27 มกราคม 2563 188/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
158 ดาวน์โหลด
13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
23 มกราคม 2563 1497/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
831 ดาวน์โหลด
14 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
2 มกราคม 2563 1957/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
2157 ดาวน์โหลด
15 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล
15 ธันวาคม 2562 2294/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
3564 ดาวน์โหลด
16 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 401/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
264 ดาวน์โหลด
17 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับประถมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 290/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
278 ดาวน์โหลด