เอกสาร

ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2563 57/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
56 ดาวน์โหลด
2 หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9 มิถุนายน 2563 104/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
74 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มิถุนายน 2563 97/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
103 ดาวน์โหลด
4 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
3 เมษายน 2563 472/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
424 ดาวน์โหลด
5 การขับเคลื่อน Coding ของ สพฐ.
3 เมษายน 2563 124/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
140 ดาวน์โหลด
6 HRDC-PERSON การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
3 เมษายน 2563 160/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
95 ดาวน์โหลด
7 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2563 179/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
341 ดาวน์โหลด
8 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มีนาคม 2563 104/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
145 ดาวน์โหลด
9 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
6 กุมภาพันธ์ 2563 269/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
162 ดาวน์โหลด
10 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)
4 กุมภาพันธ์ 2563 1351/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1243 ดาวน์โหลด
11 หลักสูตร Bootcamp Secondary
27 มกราคม 2563 191/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
121 ดาวน์โหลด
12 หลักสูตร Bootcamp primary
27 มกราคม 2563 157/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
107 ดาวน์โหลด
13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
23 มกราคม 2563 949/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
520 ดาวน์โหลด
14 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
2 มกราคม 2563 1320/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1585 ดาวน์โหลด
15 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล
15 ธันวาคม 2562 2052/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
2982 ดาวน์โหลด
16 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 328/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
179 ดาวน์โหลด
17 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับประถมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 224/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
186 ดาวน์โหลด