เอกสาร

ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563
27 สิงหาคม 2563 464/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
292 ดาวน์โหลด
2 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ CEFR
20 สิงหาคม 2563 2328/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
2048 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภทและระดับตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2563 336/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
250 ดาวน์โหลด
4 หนังสือ Dear English Teachers By Kiat Chuaykarn เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9 มิถุนายน 2563 584/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
521 ดาวน์โหลด
5 รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มิถุนายน 2563 525/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
570 ดาวน์โหลด
6 การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
3 เมษายน 2563 1328/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1107 ดาวน์โหลด
7 การขับเคลื่อน Coding ของ สพฐ.
3 เมษายน 2563 266/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
261 ดาวน์โหลด
8 HRDC-PERSON การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าสู่ตำแหน่ง
3 เมษายน 2563 345/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
232 ดาวน์โหลด
9 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 1
1 เมษายน 2563 402/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
634 ดาวน์โหลด
10 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มีนาคม 2563 179/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
252 ดาวน์โหลด
11 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
6 กุมภาพันธ์ 2563 675/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
484 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)
4 กุมภาพันธ์ 2563 2165/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1759 ดาวน์โหลด
13 หลักสูตร Bootcamp Secondary
27 มกราคม 2563 303/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
286 ดาวน์โหลด
14 หลักสูตร Bootcamp primary
27 มกราคม 2563 244/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
227 ดาวน์โหลด
15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
23 มกราคม 2563 2584/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
1359 ดาวน์โหลด
16 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
2 มกราคม 2563 3553/นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล เอกสารดาวน์โหลด
3468 ดาวน์โหลด
17 คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล
15 ธันวาคม 2562 2676/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
4491 ดาวน์โหลด
18 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 542/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
383 ดาวน์โหลด
19 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับประถมศึกษา
15 ธันวาคม 2562 406/นายปณิธาน เทียมลม เอกสารดาวน์โหลด
452 ดาวน์โหลด