ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Speaking Hub

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Speaking Hub

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Speaking Hub

ผู้แทนจาก  (NECTEC) เข้านำเสนอนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางการสร้างร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับศูนย์ Human Capital Excellence centre ทั่วประเทศ

ผู้แทนจาก (NECTEC) เข้านำเสนอนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางการสร้างร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับศูนย์ Human Capital Excellence centre ทั่วประเทศ

ผู้แทนจาก (NECTEC) เข้านำเสนอนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางการสร้างร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับศูนย์ Human Capital Excellence centre ทั่วประเทศ

รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่สมรรถนะผู้เรียนและความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่สมรรถนะผู้เรียนและความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่สมรรถนะผู้เรียนและความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ยินดีต้อนรับพนักงานราชการที่มาปฏิบัติงาน ณ สถาบันภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับพนักงานราชการที่มาปฏิบัติงาน ณ สถาบันภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับพนักงานราชการที่มาปฏิบัติงาน ณ สถาบันภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันภาษาอังกฤษ

ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันภาษาอังกฤษ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารราชการ

ลิงค์การศึกษา

วารสาร